Peter Dehing Dance Studios

Privacy persoonsgegevens

Privacy

 

Privacyverklaring dans & balletschool Peter Dehing Dance Studio’s

In deze privacyverklaring legt Peter Dehing Dance Studio’s, gevestigd

Louis Jansenplein 7, 5431 BV Cuijk (postadres),  en tevens voor alle dependances

uit welke persoonsgegevens dans & balletschool Peter Dehing verzamelt en verwerkt,

en  voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat het “cookiebeleid” is.

 

Contactgegevens:

U kunt ons bereiken via:

 

Postadres:

Peter Dehing Dance Studio’s

Louis Jansenplein 7

5431 BV Cuijk

tel: 0485-314168

 

Waarom persoonsgegevens worden verwerkt

Peter Dehing Dance Studio’s verwerkt de door u zelf (via het inschrijfformulier) aangeleverde persoonsgegevens voor het uitvoeren van alle werkzaamheden die verband houden met uw deelname aan de gekozen ballet en/of dansles(sen), evenement of een andere door Peter Dehing Dance Studio’s aangeboden activiteit.

 

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Roepnaam

– Voorletter(s)

– Achternaam

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer(s)

– E-mailadres

– Door u opgegeven van belang zijnde aangelegenheden inzake gezondheid

– Bankrekeningnummer/IBAN

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Peter Dehing Dance Studio’s verzamelt alleen gegevens van (aanstaande) leerlingen die jonger zijn dan 16 jaar met toestemming van hun ouders of voogd. Via de website worden geen gegevens verzameld.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via 0485-314168, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Foto’s en video’s

Bij Peter Dehing Dance Studio’s is het niet toegestaan te fotograferen en/of video-opnamen te maken anders dan met nadrukkelijke toestemming van de leiding en de betrokken leerling(en).

Tijdens evenementen (leerlingenvoorstellingen en optredens) worden als regel door professionals foto’s en videoregistraties gemaakt, die voor deelnemers – mogelijk tegen vergoeding – beschikbaar worden gesteld.

 

Peter Dehing Dance Studio’s gaat zorgvuldig om met foto’s en video’s. Het gebruik van fotomateriaal is functioneel en evenement gericht. Er worden  geen foto’s gepubliceerd waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen.

Het kan voorkomen dat andere leerlingen of ouders van leerlingen foto’s en/of video-opnamen maken tijdens evenementen. Wij hebben daar geen invloed op, maar wij vragen een ieder om terughoudend te zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Peter Dehing Dance Studio’s verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Opname/registratie in het ledenbestand.

– Indeling in het lesrooster.

– Afhandelen van betaling lesgeld.

– Mogelijkheid om te bellen indien dit nodig is.

– Informatie toesturen over wijzigingen van lessen, lestijden en dergelijke.

 

De grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is steeds gericht op de uitvoering van de overeenkomst die wij met u sluiten als u onze diensten of producten afneemt.

 

Als wij voornemens zijn van u persoonsgegevens te verwerken die niet verband houden met de uitvoering van de overeenkomst dan vragen wij uw toestemming voordat wij deze verwerking starten.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Peter Dehing Dance Studio’s neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Peter Dehing Dance Studio’s) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Uw persoonsgegevens worden door Peter Dehing Dance Studio’s niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– 7 jaar na beëindiging lidmaatschap

Personalia, adresgegevens, geboortedatum en bankrekeningnummer/IBAN.

Reden: deze gegevens zijn nodig voor de uitvoering van de overeengekomen
dienstverlening en de belastingwetgeving verlangt een bewaartermijn van
zeven jaar om (eventueel) de financiële administratie te kunnen controleren.

– 3 maanden na beëindiging lidmaatschap

Alle overige door u verstrekte persoonsgegevens.

Reden: om u de gelegenheid te bieden deze gegevens alsnog op te vragen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Peter Dehing Dance Studio’s verstrekt geen persoonsgegevens aan derden tenzij u daartoe nadrukkelijk verzoekt dan wel Peter Dehing Dance Studio’s moet  voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Peter Dehing Dance Studio’s gebruikt geen cookies of vergelijkbare techniek(en).

 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die d.m.v. een link/button met de website van Peter Dehing Dance Studio’s zijn verbonden. Peter Dehing Dance Studio’s kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en/of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees daarom eerst de privacyverklaring(en) van deze website(s).

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Peter Dehing Dance Studio’s en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens schriftelijk sturen naar Peter Dehing Dance Studio’s, Louis Jansenplein 7, 5431 BV Cuijk.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan kunnen wij u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, uiterlijk binnen vier weken.

 

Peter Dehing Dance Studio’s wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ of telefoonnummer 0900 – 2001 201.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Peter Dehing Dance Studio’s neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via de telefoon 0485-314168 of per reguliere post aan:Peter Dehing Dance Studio’s, Louis Jansenplein 7, 5431 BV Cuijk.